- liquid dairy products (milk, yogurt); Soybeans having yellow seeds is particularly appreciated in the production of soy milk and cream. black soy beans are used in medicine; It is preferred not to eat because it helps to increase body weight. The Chinese believe that the body and human movement should be easy. Integrity also leads to lethargy. Exercise 5 ashes of burning sticks, mixed with oil, is used to treat oily hair - in fact, irpp venlafaxine medication this kind of shampoo. Ksantoksiluma solution and juniper - the fruits of two floors insist on alcohol. It is used as a prophylactic agent against harmful ispareniy.Tsvetonos snuff (flower stalk) is considered more toxic than the sheet. snuff ground sheet used in nasal inflammation plant pazuh.V India, antipyretic activities thought. However, it was true or not - is not known. In China, the medicine with the following characteristics attributed to: a tonic, diuretic, protivoobstruktivnoe, astringent, sedative.

Suvefestival "...järgi?" Kohilas

Konverents

Liidu kõrgeim juhtivorgan on konverents.

Liit peab igal aastal vähemalt ühe korralise konverentsi Liidu vanematekogu poolt kindlaksmääratud ajal ja kohas. Konverentsist teavitab Liidu president Liidu liikmeid kirjalikult koos päevakorraga vähemalt üks kuu ette.

Konverentsi kompetentsi kuulub:

  • Liidu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste ning täienduste tegemine;
  • Liidu presidendi, asepresidendi, vanematekogu, revisjonikomisjoni ja ordineerimiskomisjoni valimine ja nende volituste lõpetamine;
  • vanematekogu poolt Liidu liikmekandidaadiks vastu võetud koguduste Liitu vastuvõtmine ja koguduste Liidust väljaarvamine;
  • Liidu eelarve ja majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni aruande ja ettepanekute kinnitamine;
  • Liidu tegevuse põhisuundade määratlemine;
  • Liidu õpetuslike põhimõtete käsitlemine;
  • teiste kristlike organisatsioonide liikmeks astumise või neist väljaastumise otsustamine;
  • Liidu likvideerimise otsustamine;
  • teised Liidu olulised küsimused konverentsi äranägemisel.


Liidu liikmed valivad konverentsile delegaadid järgmise arvestuse kohaselt: kuni 25-liikmelised kogudused 1 delegaat; 26-50-liikmelised kogudused 2 delegaati; 51-100-liikmelised kogudused 3 delegaati; üle saja liikmega kogudused valivad esimese saja liikme kohta 3 delegaati ja iga järgneva täis- või mittetäieliku saja koguduseliikme kohta 1 delegaadi.

Vaade 2012. aasta konverentsi istungisaali

Päeva kirjakoht: 1Jh 4:7-21
Nädala moto: Armastuses

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017