L. 1 times den.Sposob application. Moisten a piece of gauze, folded, present in corn soup and gets 2-3 hours lotions. to do before and after the lotion soap warm bath for the feet. The process should be repeated until, until corn is tender, because they are cautious loan srezat.Ya not get certain negative attitudes in the field of natural treatments, do not go with the flow of modern fraud. It should show how often endless fraud under the banner of bactroban more tips here "nature". My position and the evidence here - absolutely isklyuchitelnye.Izdatelstvo is not responsible for the consequences of the use of information and recommendations in this publication. provided that all information in the book is available, it is not a substitute for a consultation spetsialista.11. Gentian Wurzel decoction is diluted with boiled water at room temperature, take 1 tbsp. l. 3 times a day for 15-20 minutes prior to cooking edy.Sposob. Place bird berries in glass and fill with boiling water.

Vanematekogu koosseis alates 2016

 

Konverentsi poolt neljaks aastaks valitud 19-liikmeline Vanematekogu jälgib ja suunab Liitu kuuluvate koguduste ja Liidu tööorganite elu ja tegevust. Ta peab aastas neli korralist koosolekut.

Liidu vanematekogu liikmed on: Meego Remmel, Joosep Tammo, Tõnu Lehtsaar, Siim Teekel, Tarmo Kähr, Peeter Tamm, Peeter Roosimaa, Leho Paldre,  Margus Mäemets, Allan Helde, Tarmo Lige, Gunnar Mägi, Eenok Palm, Helari Puu, Erki Tamm, Gunnar Kotiesen, Eerek Preisfreund,Tõnis Roosimaa, Valeri Vetšerkovski.

 

Vanematekogu:

 • asutab ja kutsub ellu Liidu tööorganeid (v.a ordineerimiskomisjon) ja likvideerib neid; kinnitab nende põhikirjad või kodukorrad, määrab ametisse Liidu tööorganite juhid ja vabastab nad;
 • jälgib ja suunab Liitu kuuluvate koguduste ja Liidu tööorganite elu ja tegevust (v.a ordineerimiskomisjon);
 • abistab vastavalt võimalustele kogudusi nende vajadustes;
 • teeb vajaduse korral kogudustele ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse valimiseks ning suunab pastorid ordineerimiskomisjoni;
 • teeb vajaduse korral Liitu kuuluvatele kogudustele ettepanekuid koguduste vaimulike ametikandjate tagandamiseks nende kõlvatu elu, Piibli õpetusest kõrvalekaldumise või töövõimetuse tõttu;
 • valib Liidu presidendi ettepanekul peasekretäri ja teised juhatuse liikmed;
 • jälgib konverentsi otsuste elluviimist juhatuse poolt ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle;
 • annab Liidu juhatusele soovitusi Liidu finants-majandusliku ja muu Liidu juhatuse pädevusse kuuluva tegevuse korraldamiseks; annab suuniseid Liidu presidendi tööks.
 • kooskõlastab Liidu juhatuse koostatud majandusaasta aruande ja eelarve konverentsile esitamiseks;
 • annab Liidu juhatusele protokollilisest otsusest tuleneva kirjaliku nõusoleku Liidu igapäevase tegevuse raame ületavate tehingute tegemiseks (s.h ehitiste ja kinnisasjade koormamine ja võõrandamine);
 • otsustab Liidu presidendi, asepresidendi, peasekretäri ja juhatuse liikmete tasustamise ja määrab palga;
 • teeb vajaduse korral Liidu konverentsile ettepaneku Liidu presidendi, asepresidendi või vanematekogu liikme tagandamiseks ning kutsub tagasi juhatuse liikmed;
 • kinnitab ja muudab Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja teiste Liidu koolide põhikirjad, õppekavad ja põhikohaga õppejõud ning määrab koolide hoolekogu liikmed, rektori ja õppeprorektori ning täidab koolide põhikirjadest või õigusaktidest tulenevaid erakooli omaniku ülesandeid;
 • kinnitab Liidu häälekandjate peatoimetajad;
 • võtab kogudusi Liidu liikmekandidaadiks ja esitab nad kinnitamiseks konverentsile;
 • annab soovitusi koguduste pastorite palga osas;
 • kinnitab Liidu misjonärid, evangelistid ja kaplanid;
 • kinnitab juhatuse ettepanekul esindajad kodumaistesse ja rahvusvahelistesse ühistöö organisatsioonidesse;
 • jälgib aktuaalseid ilminguid ja nende mõju vaimulikule elule ja teeb vastavaid ettepanekuid.

 

Päeva kirjakoht: 2Pt 3:1-18
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848